ประวัติภาษาสันสกฤต หลักไวยากรณ์สันสกฤต การอ่านและการแปลภาษาสันสกฤต อักษรเทวนาครีกับภาษาสันสกฤต การเขียนคําภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ จากเอกสารคัมภีร์สันสกฤตพระพุทธศาสนา

ความหมายและคุณค่าของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เป้าหมายของชีวิต หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดำรงชีวิต การดำรงตนอย่างมีสันติสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติภาพ การตัดสินคุณค่าของการกระทำ และมาตรฐานทางจริยธรรม

        หลักไวยากรณ์ การอ่านและการแปลภาษาบาลีเบื้องต้น การใช้ภาษาบาลีและการใช้คำภาษาบาลีในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้น ๆ หรือโดยย่อจากเอกสารคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาบาลี

        ทรรศนะและเหตุผลของศาสดาและปรัชญาเมธีที่สำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องอุดมคติและอุดมการณ์ของชีวิต และสังคม บาป บุญ คุณ โทษ ความถูก ความผิด ความควร ไม่ควร ทางจริยธรรม มาตรฐานที่ใช้ตัดสินปัญหาทางจริยธรรม

ประเภท รูปแบบ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอน หลักวิธีการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ฝึกปฏิบัติการนำเสนอสาระทางพระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  

สภาวการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลก โดย วิเคราะห์ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี ว่ามีสอดคล้อง ถูกต้องตาม พระธรรมวินัยหรือไม่ และองค์กรต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนามีความ เข้มแข็งมากน้อย เพียงใด ภาวะเสื่อมโทรมในวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พร้องทั้งสาเหตุและวิธี แก้ไข ตลอดจนบทบาทและคุณูปการของพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาสำคัญ ๆ ของไทยและของโลก

          พระพุทธศาสนาในส่วนต่าง ๆ โลกปัจจุบัน ในเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมโลก บทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ แนวโน้มความเชื่อและการปฏิบัติของชาติพุทธในปัจจุบันสิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท

การเมืองการปกครอง รูปแบบการปกครอง หลักการปกครอง หลักการบริหาร หลักธรรมมาภิบาล แนวนโยบาย ความหมายของรัฐ ประชาธิปไตยตามแนวพุทธ

        ความหมายและคุณค่าของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เป้าหมายของชีวิต หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดำรงชีวิต การดำรงตนอย่างมีสันติสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติภาพ การตัดสินคุณค่าของการกระทำ และมาตรฐานทางจริยธรรม